603 526 915
600 077 368

Regulamin szkoleń

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1
1. Organizatorem usług szkoleniowych jest firma ATJ s.c. Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek, z siedzibą w Daszewicach, ul. Piotrowska 13G, 61-160 Poznań.
2. ATJ s.c. zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę szkoleniową zgodnie z tematem określonym w formularzu zamówienia.

§ 2
1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
a) wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej;
b) wysłanie wypełnionego formularz zgłoszeniowego e-mail na adres: biuro@atj-sc.pl lub pocztą na adres: ATJ s.c. ul. Piotrowska 13G, Daszewice, 61-160 Poznań
c) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego w dniu rozpoczęcia szkolenia.

§ 3
1. W zamian za przeprowadzenie szkoleń ATJ s.c. przysługuje wynagrodzenie określone w zamówieniu.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie dokumentu księgowego wystawionego przez ATJ s.c.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy: PKO BP, nr rachunku: 31 1020 4708 0000 7702 0032 9466 lub uregulować należność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.
4. Zamawiający upoważnia ATJ s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta.

§ 4
1. Do obowiązków ATJ s.c. należy:
a) zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty (wykładowcy/instruktora) do przeprowadzenia szkolenia;
b) opracowanie programu szkolenia i jego wykonanie;
c) udostępnienie pomieszczeń do zajęć teoretycznych i terenu do zajęć praktycznych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, chyba że zamawiający zdecyduje inaczej;
2. ATJ s.c. nie odpowiada za obecność na szkoleniu uczestników wskazanych przez Zamawiającego. Nieobecność na szkoleniu, w umówionym terminie, wszystkich lub części uczestników nie stanowi podstawy do obniżenia wynagrodzenia ATJ s.c. lub przeprowadzenia dodatkowych, nieodpłatnych szkoleń dla osób nieobecnych.
3. Wykładowca/Instruktor ma prawo odmówić uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi lub usunąć ze szkolenia uczestnika, który:
a) nie stosuje się do poleceń i wytycznych kadry wykładowej/instruktorskiej;
b) umyślnie naraża kadrę i innych uczestników szkolenia na utratę zdrowia lub życia;
c) jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
d) opuścił bez uzasadnienia (nagła choroba lub inne nie dające się przewidzieć w dniu rozpoczęcia szkolenia przyczyny) powyżej 20% godzin szkolenia.
4. Uczestnikowi, któremu odmówiono uczestnictwa w szkoleniu lub którego usunięto z przyczyn wymienionych w par. 4 pkt. 3 nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Fakt ten nie stanowi także podstawy do obniżenia wynagrodzenia ATJ s.c. Za uczestnika, któremu odmówiono uczestnictwa w szkoleniu lub którego usunięto z przyczyn wymienionych w par. 4 pkt. 3 ATJ s.c. przysługuje 100% wynagrodzenia.
5. Materiały i skrypty udostępnione przez ATJ s.c. w ramach realizacji szkolenia podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się nie modyfikować, nie zmieniać, nie wypożyczać, nie sprzedawać lub w inny sposób przekazywać materiały szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej, nie kopiować i nie powielać materiałów  bez pisemnej zgody ATJ s.c..

§ 5
1. Każda ze stron jest uprawniona do zmiany terminu szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji, nie później niż na 3 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęciem.
2. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy zaakceptowanej przez strony (pisemnie, telefonicznie, email) i powinna być skierowana do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia, w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie szkolenia w danej grupy okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, a problemów tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Strona zgłaszająca zmianę terminu proponuje termin, w którym mogłoby się odbyć odwołane szkolenie.

§ 6
1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych (poziomu merytorycznego, niezgodności treści z ofertą szkoleniową, pracy Wykładowcy/Instruktora) w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres ATJ s.c. wskazany w niniejszym regulaminie, par. 1 pkt 2,
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego;
b) adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania Zamawiającego wobec ATJ s.c..
4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez ATJ s.c. informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana mailowo lub pocztą tradycyjną.
5. ATJ s.c. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w par. 6 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu.
6. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w par. 6 pkt 2 ATJ s.c. wyznaczy Zamawiającemu siedmiodniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

§ 7
1. Wszelkie dokumenty, informacje i postanowienia dotyczące zamówienia są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie do wiadomości stron zamówienia w celu jego realizacji.
2. Strony podejmą stosowne środki wobec swoich pracowników i innych osób związanych z realizacją zamówienia w celu zapewnienia poufności dokumentów i informacji.
3. ATJ s.c. gromadzi i przechowuje dane osobowe uczestników szkoleń wyłącznie do celów organizacji szkolenia. Dane wpisane lub wprowadzone do formularza zgłoszeniowego zarchiwizowane zostaną w formie elektronicznej oraz w aktach w formie wydruków. Organizator i uczestnik zachowują prawo do wglądu i zmiany udostępnionych danych.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. do odwołania lub ogłoszenia jego zmian przez ATJ s.c.

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook