603 526 915
600 077 368

Opinie i Ekspertyzy

Firma ATJ s.c. świadczy profesjonalne usługi eksperckie w dziedzinie nauk leśnych i pokrewnych. Przygotowujemy ekspertyzy przyrodnicze oraz opinie techniczne dla sądów, jednostek samorządowych oraz osób prywatnych.

W naszej ofercie:

Operaty i szacunki brakarskie

Wykonałeś lub planujesz wycięcie drzew. Dysponujesz drewnem na sprzedaż i nie wiesz jak wycenić jego wartość. Wykonamy szacunek i sporządzimy operat brakarski. Jest to sposób oceny wartości surowca drzewnego na podstawie jego wymiarów oraz występujących wad drewna. Dokument zawierający raport brakarski niezbędny jest w obrocie biomasą.

Opinie I INWENTARYZACJE dendrologiczne

Czasami drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. W tej sytuacji ważne jest ustalenie stopnia zagrożenia, a także podjęcie działań prewencyjnych. Nasza firma oferuje wykonanie inwentaryzacji oraz przygotowanie opinii dendrologicznej zawierającej między innymi ocenę stanu zdrowotnego drzew oraz kierunki prowadzenia prac pielęgnacyjnych.

Określanie gatunku, wieku oraz wymiarów drzew usuniętych nielegalnie

W praktyce zdarzają się sytuacje wymagające precyzyjnego określenia gatunku drzewa, ustalenia jego wieku w momencie ścinki oraz odtworzenia parametru pierśnicy na podstawie pozostawionego pniaka. W tym zakresie oferujemy usługę zebrania niezbędnych danych terenowych oraz materiału do badań laboratoryjnych wraz z wykonaniem analiz i obliczeń.

Szacowanie strat wynikających z przedwczesnego usunięcia drzewostanów lub ich częsci

Przedwczesne usunięcie drzewostanu wiąże się z utratą częsci zysku, który mógłby być osiągnięty w przypadku pozostawienia drzewostanu do wieku rębności. W tym zakresie oferujemy szacowanie utraconej wartości.

Oznaczanie drewna - określanie przynalezności rodzajowej drzewa na podstawie drewna

Drewno poszczególnych gatunków drzew charakteryzuje się określonymi cechami budowy anatomicznej lub makroskopowej. Na ich podstawie określamy przynależność gatunkową drzewa, z którego pochodzi analizowane drewno.

Ocena parametrów technicznych drewna - badania wytrzymałościowe

Właściwości drewna są zbiorem jego cech. Każda z nich może być przedstawiona za pomocą wartości liczbowej, będącej wynikiem odpowiednich pomiarów. Analiza parametrów technicznych drewna opiera się na odpowiedniej metodyce doboru próby, opracowywanej indywidualnie na potrzeby każdego zlecenia.

 

Inne ekspertyzy przyrodniczne, prace inwentaryzacyjne oraz specjalistyczne badania naukowe

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Aktualnie brak szkoleń
Facebook