603 526 915
600 077 368

Centrum Szkoleń Specjalistycznych ATJ s.c.

kursy pilarza

 Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

Centrum Szkoleń Specjalistycznych ATJ s.c. Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek

Postanowienia ogólne

§1

Organem prowadzącym niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Centrum Szkoleń Specjalistycznych ATJ s.c. Arkadiusz Tomczak, Tomasz Jelonek zwaną w dalszej części „placówką” są Arkadiusz Tomczak zamieszkały przy ulicy Wróbla 16 w Rakowni, 62-095 Murowana Goślina oraz Tomasz Jelonek zamieszkały przy ulicy Dojazd 4/14, 60-625 Poznań.

§2

Placówka działa w oparciu o:

§3

Siedzibą placówki jest Murowana Goślina (62-095), Rakownia, ul. Wróbla 16.

§4

Placówka realizuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

§ 5

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

§ 6

Do zadań organu prowadzącego placówkę należy wykonywanie czynności określonych przepisami prawa, w tym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, a w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i organizacyjnej w placówce;
 3. wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania;
 4. powołanie i odwołanie dyrektora placówki;
 5. nadanie i wprowadzanie zmian do Statutu placówki;
 6. ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo w szkoleniach;
 7. rozstrzyganie ewentualnych sporów między pracownikami placówki.

 

Cele i zadania placówki

§ 7

Głównym celem działalności placówki jest prowadzenie w formach pozaszkolnych szkoleń umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 8

Działalność placówki obejmuje szkolenia z zakresu:

a)      obsługi maszyn i urządzeń leśnych, drzewnych, ogrodniczych, budowlanych i drogowych,

b)      pielęgnacji terenów zieleni wysokiej, średniej i niskiej,

c)      leśnictwa,

d)      drzewnictwa,

e)      ogrodnictwa,

f)       ochrony środowiska,

g)      bezpieczeństwa i higieny pracy,

h)      ochrony przeciwpożarowej,

i)        udzielania pierwszej pomocy,

j)        zarządzania,

k)      rozwoju osobistego, umiejętności interpersonalnych i aktywizacji zawodowej,

l)        innych w zależności od potrzeb placówki.

§9

Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

a)      organizację szkoleń w formie kursów, treningów, warsztatów itp.- w zależności od zapotrzebowania,

b)      organizację szkoleń stacjonarnych,

c)      organizację szkoleń prowadzonych w trybie kształcenia na odległość,

d)      organizację szkoleń na terenie lub w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę,

e)      współpracę z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami/ekspertami w danej dziedzinie,

f)       organizację szkoleń w oparciu o autorskie programy – zatwierdzone przez Dyrektora Placówki – opracowane przez pracowników placówki lub osobę prowadzącą szkolenie – upoważnioną przez Dyrektora Placówki,

g)      organizację szkoleń w oparciu o programy opracowane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz standardów organizacyjnych.

 

Organy placówki oraz zakres ich zadań

§10

 1. Organem zarządzającym placówką jest dyrektor, powołany i działający w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez organ prowadzący.
 2. Współwłaściciel ATJ s.c. może być jednocześnie dyrektorem placówki.
 3. Do zadań dyrektora placówki należy w szczególności:

a)      kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)      dbanie o rozwój placówki i powierzone mienie,

c)      planowanie działalności edukacyjnej, w tym zatwierdzanie programów nauczania,

d)      rekrutacja kadry dydaktycznej,

e)      nadzorowanie procesów rekrutacyjnych,

f)       nadzorowanie działalności szkoleniowej,

g)      powoływanie komisji egzaminacyjnych,

h)      współpraca z organem prowadzącym,

i)        wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§11

 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego powołuje i odwołuje swoich zastępców (wicedyrektorów) oraz określa zakres ich czynności, obowiązków i kompetencji.
 2. Współwłaściciel ATJ s.c. może być jednocześnie zastępcą dyrektora placówki.

§12

 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników administracyjno – biurowych lub zlecać wykonanie określonych prac w oparciu o umowy cywilno – prawne.
 2. Zakres czynności i obowiązki pracowników administracyjno – biurowych określa dyrektor lub wicedyrektor placówki.

Organizacja szkoły lub placówki

§13

 1. Placówka organizuje i prowadzi pozaszkolne formy kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Placówka organizuje i prowadzi pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy, na zlecenie instytucji, organizacji oraz innych podmiotów.
 3. Placówka przy wykonaniu zamówień może, na podstawie zobowiązania, korzystać z wiedzy i doświadczenia osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz potencjału technicznego i zdolności finansowych innych podmiotów.
 4. Placówka może zlecić realizację szkoleń wykładowcom w oparciu o umowy cywilno-prawne.
 5. Placówka może zlecić realizację szkoleń firmom zewnętrznym w oparciu o stosowną umowę współpracy.

§14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje program w określonej formie kształcenia i zgodnie z właściwym harmonogramem.
 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do niedzieli.
 3. Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy dydaktycznej określa harmonogram zajęć przygotowany przez placówkę.
 4. Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.

§15

 1. Liczba osób w grupie dydaktycznej określona jest odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia.
 2. Grupa dydaktyczna tworzona jest na podstawie zgłoszeń, według kolejności ich napływania.
 3. Placówka jest upoważniona do wydawania zaświadczenia o ukończeniu danej formy kształcenia, zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. Placówka prowadzi dokumentacje szkoleniową, w tym  rejestr wydanych zaświadczeń.
 5. Zasady ukończenia danej formy kształcenia określone są w programie nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§16

 1. Organizacją danej formy kształcenia zajmuje się kierownik kursu.
 2. Kierownikiem kursu może być dyrektor placówki, jego zastępca lub inna osoba, upoważniona przez organ zarządzający.

Prawa i obowiązki pracowników oraz słuchaczy placówki

§17

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania.
 2. Wykładowcami mogą być między innymi nauczyciele akademiccy, nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi oraz specjaliści w dziedzinach wiedzy i umiejętności, takich jak leśnictwo, ogrodnictwo, drzewnictwo, bhp, ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo medyczne lub innych w zależności od potrzeb placówki.
 3. Do podstawowych obowiązków wykładowcy należą:

a)      kształcenie słuchaczy,

b)      tworzenie pozytywnych wzorców osobowych własną postawą,

c)      realizację zajęć zgodnie z zasadami dydaktyki oraz programem nauczania,

d)      stosowanie odpowiednich metod i środków dydaktycznych,

e)      sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie w formach przewidzianych programem nauczania,

f)       prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej,

g)      dbanie o wizerunek oraz powierzone mienie placówki,

h)      zwracanie uwagi czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu słuchaczy,

i)        wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

j)        stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży,

k)      podczas zajęć praktycznych dbanie o bezpieczeństwo słuchaczy, w tym sprawowanie kontroli nad właściwym wykorzystaniem środków ochrony osobistej oraz maszyn i urządzeń,

l)        współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

m)    zachowanie tajemnicy służbowej,

n)      ochrona danych osobowych słuchaczy,

o)      przestrzeganie zapisów statutowych.

          4. Wykładowca odpowiada przed dyrektorem placówki, organem prowadzącym, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a)      osiąganie celów kształcenia,

b)      prawidłowość dokumentacji,

c)      rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktycznej,

d)      tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach w określonej formie kształcenia,

e)      zniszczenie lub stratę powierzonego mienia,

f)       nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie wyznaczonych zajęć.

          5. Wykładowcy mają prawo:

a)      do wynagrodzenia za prowadzenie zajęć zgodnie z odrębną umową,

b)      decydować w sprawie doboru metod, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

c)      decydowanie o ocenie bieżącej i okresowej postępów swoich uczniów,

d)      zgłaszać uwagi dotyczące organizacji zajęć, doboru treści dydaktycznych, rozkładu godzin materiału nauczania itp.,

e)      wprowadzać niezbędne korekty w organizacji zajęć, treściach dydaktycznych, rozkładzie godzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami, własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki,

f)       uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych.

          6. Wykładowca nie może:

a)       prezentować słuchaczom placówki materiałów dydaktycznych naruszających prawa autorskie,

b)      prezentować materiałów dydaktycznych opatrzonych nazwą, logo placówki konkurencyjnej,

c)      prowadzić rekrutacji z grona słuchaczy placówki na rzecz placówki konkurencyjnej.

§18

Do podstawowych zadań kierownika kursu należą:

 1. prowadzenie dokumentacji danej formy kształcenia,
 2. nadzór nad realizacją programu nauczania przez osoby prowadzące zajęcia,
 3. zwracanie uwagi czy zajęcia prowadzone są zgodnie z przepisami bhp,
 4. przestrzeganie zapisów statutowych.

§19

Do podstawowych obowiązków pracowników należą:

 1. dbanie o wizerunek oraz powierzone mienie placówki,
 2. udzielanie osobom trzecim rzetelnych informacji o placówce,
 3. tworzenie pozytywnych wzorców osobowych własną postawą i przykładem.

§20

Do podstawowych praw pracowników należą:

 1. zgłaszać do Dyrektora swoje uwagi dotyczące warunków pracy, organizacji placówki oraz inne istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania.
 2. otrzymać od prowadzącego placówkę niezbędne narzędzia pracy oraz stosowne wynagrodzenie za wykonaną pracę,

§21

 1. Osoby zakwalifikowane w poczet słuchaczy poszczególnych form kształcenia stają się podmiotem praw i obowiązków.
 2. Przyjęcia słuchaczy odbywają się na zasadzie wolnego naboru.
 3. Słuchacze wszystkich form kształcenia mają prawo do:

a)      swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają tym dobra osób trzecich,

b)      poszanowani godności osobistej,

c)      uzyskania w miarę potrzeby wszelkich pomocy dydaktycznych oraz konsultacji indywidualnych,

d)      rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu – na warunkach ustalonych przez placówkę,

e)      zwrotu całości lub części wpłaty za czesne i materiały dydaktyczne na warunkach ustalonych przez placówkę,

f)       obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów sprawdzania wiedzy.

          4. Do obowiązków słuchaczy należy:

a)      przestrzeganie regulaminów i przepisów obowiązujących dla danej formy kształcenia,

b)      szanowanie mienia placówki,

c)      uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i studiowanie dostarczonych materiałów dydaktycznych oraz wskazanej literatury uzupełniającej,

d)      przystąpienie do prac kontrolnych ustalonych dla danej formy kształcenia,

e)      regulowanie należności za prowadzoną formę kształcenia w wysokości i na warunkach określonych w ofercie szkoleniowej.

§22

 1. Dyrektor skreśla słuchacza z listy na skutek:

a)      poważnego naruszenia zasad dyscypliny, zachowania łamiącego prawo i obowiązki przebywania w placówce, w tym w szczególności spożywania alkoholu podczas zajęć lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz agresywnego zachowania,

b)      nie przystąpienia do prac kontrolnych, egzaminów przewidzianych dla danej formy kształcenia,

c)      nie uiszczenia opłaty dla danej formy kształcenia w wymaganym terminie,

d)      na własny wniosek.

         2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor placówki.

        3. Słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora placówki do organu prowadzącego w terminie do 7 dni od jej doręczenia.

         4. W przypadku skreślenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.

         5. W przypadku skreślenia na wniosek własny, słuchaczowi przysługuje zwrotu całości lub części wpłaty za czesne i materiały dydaktyczne na warunkach ustalonych przez placówkę.

Środki finansowe

 §23

 1. Za finansowanie placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący.
 2. Działalności i majątek placówki wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.
 3. Działalność placówki finansowana jest głównie przez słuchaczy form kształcenia lub inne podmioty kierujące słuchaczy na daną formę kształcenia.
 4. Obsługę księgową placówki prowadzi organ prowadzący lub na jego zlecenie biuro rachunkowe.

Postanowienia końcowe

§24

Statut nadaje i wszelkich zmian w nim dokonuje organ prowadzący w formie pisemnej.

§25

Kształcenie ustawiczne we wszystkich formach kształcenia prowadzone jest w oparciu o bazę Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Porażynie lub w razie konieczności w lokalu wynajętym na potrzeby danej formy kształcenia.

§26

Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego, z zastrzeżeniem art. 172 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.

§27

W przypadku likwidacji placówki jej majątek zostaje przekazany organowi prowadzącemu.

 

Poznań 01.07.2020 r.

 

Organ prowadzący:                           

Arkadiusz Tomczak

Tomasz Jelonek

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook